0

hu
 • en
 • Honvédő Miskahuszár Alapítvány

   

  Alapító neve: Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  Alapító székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.

  Alapító cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-681224

  Képviselőjének neve: Vlaszák Mihály

  Az alapítvány célja:

  Az alapító azzal a határozott céllal hozta létre ezt az alapítványt, hogy egyrészt non-profit szervezeti kereteket biztosítson az ifjúság, a jövő generációi hazaszeretetének fejlesztéséhez, a honvédelemre nevelés összetett és sokrétű feladatainak megvalósításához, a minél szélesebb körű szakmai és civil, vállalkozói és katonai összefogás és együttműködés megteremtéséhez a témában. Másrészt, az alapítvány pénzügyi forrásokat kíván gyűjteni a fenti célok megvalósításához, valamint a Pákozdon felállításra került Miskahuszár szobor állagmegóvásához és folyamatos gondozásához. 

  Az alapítvány székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.

  Az alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0012417

  Az alapítvány adószáma: 18878545-1-42 

  Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

  Az alapítvány tevékenysége: Az alapítvány a céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

   

  Közhasznú tevékenység Közfeladatok  Jogszabályhelyek
  Nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés általános iskolai, gimnáziumi, szak-középiskolai, szak-iskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás 2011. évi CXC: törvény a nemzeti közne-velésről 4. § (1) a)-u)
  Kulturális tevékenység  közösségi kulturális hagyományok, érté-kek ápolásának tá-mogatása 1991. évi XX. törvény a helyi önkormány-zatok és szerveik, a köztársasági megbí-zottak, valamint egyes centrális aláren-deltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
  Kulturális tevékenység  a helyi közművelő-dési tevékenység támogatása 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyaror-szág helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

  Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

  Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.miskahuszar.hu internetes honlapján, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Magyar Nemzet hírlapban való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év 2017. január 31. napjáig a www.miskahuszar.hu internetes honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. 

  Az alapítvány bankszámla száma: 

  Unicredit Bank 10918001-00000093-43680007

  IBAN : HU43 1091 8001 0000 0093 4368 0007

   

  Kapcsolatfelvétel az alapítvánnyal: Soós Gábor, a Kuratórium elnöke 

  Levelezési cím: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.

  Tel: +36 30 546 9497

  E-mail: alapitvany.soosg@miskahuszar.hu

   

  További ajánlat

  Hírek

  Cím: 8095 Pákozd, Bem utca 45.

  Tel: +36-20/344-27-28

  Web: www.miskahuszar.hu

  Email: szelespr@miskahuszar.hu